Vedtægter for Danske Kvindelige Lægers Forening


vedtaget 15. Maj 1995

§1
Foreningens navn er "Danske Kvindelige Lægers Forening"

§2
Foreningens formål er:
- At skabe debat og informere om aktuelle emner i vort samfund, især indenfor sundheds området
- At fungere som netværk og støtte for kvindelige læger
- At arrangere tværfaglige møder for læger, såvel kvindelige som mandlige
- At samarbejde med Danske Kvinders Nationalråd og andre kvindeorganisationer
- At samarbejde med kvindelige læger i andre lande gennem Medical Women's International Association (MWIA)
- At arbejde internationalt for kvinders lige ret til sygdomsbehandling og sundhedsfremmende foranstaltninger i alle livets afsnit gennem MWIA og andre organisationer også indenfor FN-systemet
- At bekæmpe vold mod kvinder og styrke kvinders rettigheder

§3
Som medlem kan optages enhver kvindelige læge eller medicinstuderende i Danmark

§4
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Pensionister og studenter betaler mindst halvdelen af det vedtagne kontingent. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§5
Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juli. Medlemmerne skal indkaldes skriftlig med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af bestyrelse m.v.
    a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
    b. Valg af 3 suppleanter
    c. Valg af 2 revisorer
7. eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, andre forslag 8 dage før.

§6
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 3 år. Endvidere vælges 3 suppleanter og 2 revisorer for 1 år ad gangen. Efter tur afgår 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Står stemmerne lige ved en afstemning, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen leder Foreningen under ansvar overfor generalforsamlingen.
Der føres en bestyrelsesprotokol, en kassebog og en generalforsamlings-protokol.

§7
Tegningsret har formanden og kassereren hver for sig. Såfremt det drejer sig om større dispositioner skal det enten være formanden sammen med kassereren eller formand sammen med et bestyrelsesmedlem eller kassereren sammen med et bestyrelsesmedlem. Hvad der forståes ved en større disposition skal løbende defineres og skriftligt godkendes af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

§8
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal indkaldes, når mindst 1/4 af Foreningens medlemmer forlanger det til behandling af et angivet emne med fremsendelse af motiveret dagsorden.

§9
På generalforsamlingen træffes beslutningerne ved simpel stemmeflertal. Dog kræves til vedtægtsændringer, udelukkelse af medlemmer, Foreningens opløsning, at 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer stemmer derfor, og at disse udgør mindst 1/2 af medlemstallet.
Er mindre end 1/2 af medlemmerne repræsenterede og stemmer mindst 2/3 af de repræsenterede for forslaget, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 3 uger. På denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de angivne stemmer.
Fraværende medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt.

§10
I tilfælde af Foreningens opløsning, skal dens midler fordeles til et formål, som er i overensstemmelse med Foreningens formål. Bestemmelse herom vedtages på en generalforsamling.